Câu hỏi: Trong những trường hợp nào người lao động bị thất nghiệp không phải trực tiếp nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

1175

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì trường hợp người lao động không phải trực tiếp nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here