1.THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

542

Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực, người sử dụng lao động lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho tổ chức bảo hiểm xã hội.

– Bước 2: Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 57 của Luật việc làm và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật việc làm để đóng cùng một lúc vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

  1. b) Cách thức thực hiện:Người sử dụng lao độnglập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định của người lao động cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
  2. c) Thành phần hồ sơ:Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  3. d) Thời hạn giải quyết:Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

đ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động.

  1. e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Cơ quan bảo hiểm xã hội.
  2. g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp.
  3. h) Lệ phí:Không.
  4. i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  5. k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm.
  6. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật việc làm số 38/2013/QH ngày 16 tháng 11 năm 2013.

– Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

-Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here