Số Ngày kýNơi ban hànhTrích yếuTải
Số 27/2015/TT-BLĐTBXH24/7/2015Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiVề việc hướng dẫn thu thập lưu trữ, tổng hợp thông tin cung, cầu lao động
Số 36/2018/TT-BTC30/3/2018Bộ Tài chínhHướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Số 103/2017/TT-BTC05/10/2017Bộ Tài chínhQuy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020
Số 40/2017/TT-BTC28/4/2017Bộ Tài chínhQuy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
Số 109/2016/TT-BTC30/6/2016Bộ Tài chínhVề việc Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia