Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/01/2023 đến 06/01/2023

236

THỨ HAI: 02/01

NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG DỊCH

THỨ BA: 03/01

– 7 giờ 00 phút: Ban Giám đốc dự lễ chào cờ đầu tháng

– 7 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp công dân.

THỨ TƯ: 04/01

– 8 giờ 00 phút: Họp Ban Giám đốc về công tác chuẩn bị họp mặt gia đình có con, em làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Mời các Trưởng phòng chuyên môn cùng dự. Điểm tại phòng làm việc Giám đốc.

– 14 giờ 00 phút: Ban Giám đốc báo cáo công tác chuẩn bị họp mặt gia đình có con, em làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Điểm tại phòng họp Sở LĐ.     

 THỨ NĂM: 05/01

– 13 giờ 30 phút: Đồng chí Giám đốc Nguyễn Ngọc Phước tiếp và làm việc vối Công ty Taekwang. Điểm tại phòng làm việc Giám đốc.

  THỨ SÁU: 06/01

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

THỨ BẢY: 07/01

– 13 giờ 30 phút: Ban Giám đốc chạy chương trình họp mặt gia đình có con, em làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Điểm tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

CHỦ NHẬT: 08/01

– 13 giờ 30 phút: Ban Giám đốc chạy chương trình họp mặt gia đình có con, em làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Điểm tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here