Câu hỏi : Thời gian ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu ngày kể từ ngày Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ?

1075

Trả lời:

Theo quy định thì trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here