THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐƠN VỊ VỀ PHÒNG, CHỐNG COVID-19 NGÀY 25/02/2020

191

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here